Aydınlatma Ve Rıza

L-G DERİ SANAYİ GIDA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN ETKİNLİK KATILIMCILARININ VE Bi'Tabak UYGULAMASI KULLANICILARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak L-G DERİ SANAYİ GIDA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("L-G DERİ") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

L-G DERİ’ın etkinliklerine katılımınız ve Bi'Tabak uygulamasına kayıt olarak uygulama kullanıcısı (“Bi'Tabak Uygulaması Kullanıcısı”) olmanız dolayısıyla toplanan kişisel verileriniz, L-G DERİ’ın etkinlik katılımcıları ve Bi'Tabak Uygulaması Kullanıcılarına sunduğu faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası; L-G DERİ tarafından düzenlenen organizasyona katılacak olan kişilerin tespit edilmesi, kayıt listesi oluşturulması ve bu kapsamda etkinliklere katılacak olan kişilere giriş kartları düzenlenmesi; söz konusu etkinliğin gerçekleşeceği lokasyonun ve söz konusu lokasyonda bulunan etkinlik katılımcıları/davetliler/çalışanlar ve sair üçüncü kişilerin fiziksel güvenliğinin temin edilmesi; L-G DERİ ve onunla ilişkili olan iş ortağı/müşteri/etkinlik katılımcısı/davetli/tedarikçi ve sair üçüncü kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; Bi'Tabak uygulamasına kayıt işlemlerinizin yapılması; Bi'Tabak uygulamasında yer alan hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması amacıyla, etkinlikler sırasında veya sair zamanlarda Bi'Tabak uygulamasında yer alan oyunlara katılımınız dolayısıyla toplanan oynadığınız oyunlar, puanlarınız, profiliniz, online işlem datalarınız, lokasyon veriniz gibi kişisel verileriniz, uygulamanın özelliklerinden faydalanabilmeniz; L-G DERİ tarafından sizlere sunulan hizmetleri ve Bi'Tabak uygulamasını sizlerin talep, ihtiyaç, kullanım alışkanlığı ve isteklerinize göre özel hale getirilerek sizlerin kullanımına sunulması; internet sitemizde sunulan hizmetlerin ve uygulamanın geliştirilmesi, hataların giderilmesi; veri tabanlarının oluşturulması; talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, internet sitemizde veya Bi'Tabak uygulamasında oluşan hataların giderilmesi; bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası kapsamında bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla ve tüm bunlara bağlı olarak L-G DERİ’ın yasal yükümlülüklerinin ve haklarının ve ilgili sözleşmelerin ifasını temin etmek amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

L-G DERİ tarafından toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşlar ile kuruluşlara ve üçüncü kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz L-G DERİ tarafından ilgili etkinliğe katılmak için yapmış olduğunuz başvuru esnasında, farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda, çağrı merkezi, internet sitesi veya mobil uygulama gibi sair yollarla toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda yukarıda detayları bulunan amaçlar kapsamında kişisel verileriniz size hak ve menfaatler sağlanması, L-G DERİ içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak L-G DERİ internet sitesinde yer alan formlar aracılığı ile elektronik ortamda veya doğrudan fiziki olarak sizin tarafınızdan tarafımıza gönderilmek suretiyle veya telefon veya e-mail yoluyla toplanmaktadır, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu metnin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

4. Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

L-G DERİ, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

 • L-G DERİ ile paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz, L-G DERİ’ın gerçekleştireceği etkinliklere katılım ve kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında tarafınıza duyuru ve ileti göndermek amacıyla işlenebilecektir ve bu amaç dahilinde L-G DERİ’ın ileti gönderimine ilişkin hizmet aldığı iş ortaklarına aktarılabilecektir.
 • Bi'Tabak Uygulaması Kullanıcısı olarak paylaştığınız ve organizasyon sırasında edinilebilecek olan fotoğraf gibi görsel verileriniz, kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında etkinliklerin sosyal medya ve internet sitesi, yayın ve diğer benzeri mecralarda tanıtabilmek amacıyla işleyebilecek ve yayımlayabilecek ve bu kapsamda iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşlar ile üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 • Bi'Tabak Uygulaması Kullanıcısı olarak uygulama içerisinde gerçekleştirdiğiniz online işlem verileriniz, Bi'Tabak uygulamasının iyileştirilmesi, hatalarının düzeltilmesi amacıyla işleyebilecek ve bu kapsamda iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşlar ile üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanun’unda düzenlenen yöntemlerle L-G DERİ’a iletmeniz durumunda L-G DERİ, ilgili talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, bitabak.app tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İşbu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam hakkında işbu metin ile bilgilendirildiğimi, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.